Betalingsvoorwaarden

  1. GroepspraktijkFysiotherapie Grave heeft met zorgverzekeraars een contract afgesloten: Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandelingsovereenkomsten tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut. Deze betalingsvoorwaarden worden voor of bij het sluiten van de behandelingsovereenkomst aan de patiënt/cliënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger ter hand gesteld.
  2. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Bij het niet afzeggen of bij afzeggen binnen 24 uur voor de afspraak behoud de fysiotherapeut zich het recht voor 75 % van het tarief van de voorgenomen behandeling in rekening te brengen bij de patiënt wanneer in de gereserveerde tijd geen andere patiënten worden behandeld.
  3. De declaraties van de fysiotherapeut voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen, dienen binnen dertig dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de patiënt/cliënt in verzuim met ingang van de eenendertigste dag na factuurdatum.
  4. Zodra de patiënt/cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
  5. Indien de patiënt/cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, danwel derden daarmee te belasten. Alle met het incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de patiënt/cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 20,- alles exclusief omzetbelasting.
  6. Indien de patiënt/cliënt een aanvullende verzekering heeft afgesloten die onvoldoende dekking heeft zullen de niet vergoede kosten door de zorgverzekeraar voor rekening van de patiënt/cliënt komen middels medische factoring.
  7. Iedere patiënt/cliënt is bij aanvang van de behandeling op de hoogte van de betalingsvoorwaarden van Groepspraktijk Fysiotherapie Grave.
  8. Groepspraktijk Fysiotherapie Grave is conform lid 7 van de betalingsvoorwaarden niet verantwoordelijk voor kosten van behandeling die volgen uit onvoldoende kennis van de voorwaarden van de aanvullende verzekering en zal deze volgens lid 6 van de betalingsvoorwaarden in rekening brengen bij de patiënt/cliënt tegen de dan geldende praktijktarieven

Direct contact

  • Neem contact op: