Privacy

PRIVACYVERKLARING VAN Groepspraktijk Fysiotherapie Grave

Uw fysiotherapeut ,werkzaam bij Groepspraktijk fysiotherapie Grave, houdt , om
uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een registratie bij van
uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze wetten
bevatten regels met betrekking tot

● het doel van de registratie
● de aard van de gegevens die worden geregistreerd
● het beheer van de gegevens
● de personen die toegang hebben tot de gegevens
● het inzagerecht van de patiënt

Hieronder vindt u een aantal regels zoals deze bij Groepspraktijk Fysiotherapie
Grave gehanteerd worden.

● Bij Groepspraktijk Fysiotherapie Grave gaan wij vertrouwelijk om met uw
persoonlijke en medische gegevens.
● Uw medische gegevens worden alleen gebruikt voor uw behandeling
binnen onze praktijk en eventueel voor overleg met andere medisch
specialisten.
● Behalve de fysiotherapeut die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal
andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn
opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten
in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze
personen hebben een geheimhoudingsplicht.
● U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien.
Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de
behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.
● Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het
medisch dossier opgeslagen. De inhoud van deze dossiers wordt
elektronisch beschermd d.m.v. antivirus- en spyware software en 1
beschermd tegen verlies via backups.
● Papieren verwijzingen worden zorgvuldig gearchiveerd zodat deze niet
onbedoeld door derden ingezien kunnen worden.
● De beeldschermen met persoonsgegevens en/of elektronische agenda’s
worden middels wachtwoorden afgeschermd.
● Medische gegevens van patiënten worden niet aan derden verstrekt, ook
niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de
patiënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de
gegevens niet openbaar gemaakt.
● Indien u van mening bent dat onze praktijk niet op de juiste manier met
uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen
de praktijk, kenbaar maken of bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

verklaring groepspraktijk fysiotherapie grave oktober 2020
Wij werken volgens de regels van de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst
(WGBO.)

Overzicht regels WGBO

• Het recht op informatie door de hulpverlener
• Toestemming voor een medische behandeling
• Inzage in het medisch dossier
• Het recht op een tweede mening of second opinion
• Vertegenwoordiging van patiënten die niet zelf kunnen beslissen
• Recht op privacy

BEJEGENING
Voor de omgang met en het behandelen van de patiënten zijn er ook een aantal
richtlijnen opgesteld die door de praktijk worden gehanteerd. De officiële
richtlijnen zijn op de praktijk beschikbaar.
● De werkwijze voor de behandeling van een patiënt wordt tijdens de
behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen
er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen
dient de cliënt dit onmiddellijk aan te geven.
● Indien er door bijv. geloofsovertuiging tegen bepaalde handelingen en/of
vormen van behandelingen bezwaar bestaat dient de patiënt dit bij de
eerste afspraak kenbaar te maken zodat de behandelende fysiotherapeut
kan oordelen of de patiënt behandeld kan worden.
● Als een patiënt er bezwaar tegen heeft om door een fysiotherapeut van
een andere sekse behandeld te worden dient dit vóór het eerste consult
aangegeven te worden.
● De behandeling geschiedt over het algemeen in een afgescheiden ruimte
waarin alleen de fysiotherapeut en patiënt aanwezig zijn. Alleen bij
groepstherapie zullen meerdere mensen in dezelfde ruimte aanwezig zijn.
● Als er derden (bijv. een stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal
vooraf toestemming aan de patiënt gevraagd worden.
● De fysiotherapeut, en eventuele begeleiders, dienen zich tegenover de
patiënt respectvol te gedragen en informaliteit, die niet gewenst is,
achterwege te laten.
● Persoonlijke privacy wordt gerespecteerd. Patiënten kunnen zich, wanneer
zij daar prijs op stellen, afgezonderd uit- en aankleden.
● Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn zal in overleg met patiënt en
fysiotherapeut een andere fysiotherapeut ingezet of de behandeling
beëindigd worden.
● Besproken onderwerpen met de patiënt blijven vertrouwelijk en zullen niet
met derden besproken worden.
● Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw
gegevens omgaat kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de
praktijk, kenbaar maken.

KLACHTEN

verklaring groepspraktijk fysiotherapie grave oktober 2020
We doen er alles aan om klachten te voorkomen. Maar als u om wat voor reden
dan ook ontevreden bent, laat het ons dan weten. Praat eerst met de
betrokkene(n). Er kan sprake zijn van een misverstand en dan zoeken we graag
naar een oplossing. Komt u er niet uit, dan kunt u een klacht indienen. In de
wachtkamer van onze praktijk vindt u een folder waar de klachtenprocedure
duidelijk staat beschreven.
Mocht u er na een gesprek met de praktijk er niet uitkomen, dan zijn wij
aangesloten bij de klachtencommisie van het KNGF.

DUUR VAN DE BEHANDELINGEN:
Het eerste bezoek bestaat uit:
● het intake gesprek (anamnese)
● het lichamelijk onderzoek
● opstellen van het behandelplan, dit duurt gemiddeld 50 minuten.

Een individuele behandeling bestaat uit:

● informeren
● uit- en aankleden
● daadwerkelijke behandeling
● afsluiten cq nieuwe afspraak maken

Een groepsles (oefentherapie) duurt in het algemeen 60 minuten.

Direct contact

  • Neem contact op: